Bereikbaar op:

06 207 45 943

Algemene voorwaarden

Bekijk hier onze voorwaarden.

Artikel 1. Toepassing 

 • 1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Frijlink Reclame (hierna: “Frijlink Reclame”) en Opdrachtgever, alsmede de uitvoering van die overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, is afgeweken.
 • 1.2  Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Frijlink Reclame niet aanvaard en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door Frijlink Reclame aanvaard. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan wel worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtgever en Frijlink Reclame zullen bij nietige c.q. vernietigde bepalingen in overleg treden ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de geest en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht zullen worden genomen.
 • 1.3  Frijlink Reclame is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdracht- gever verklaart zich op voorhand akkoord met deze wijziging. De laatst geldende algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.


Artikel 2. Aanbieding 

 • 2.1  Iedere aanbieding geschiedt vrijblijvend via een offerte en is tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt.
 • 2.2  Het is Frijlink Reclame te allen tijde toegestaan een offerte schriftelijk in te trekken, waarna Frijlink Reclame niet meer hieraan gehouden kan worden.
 • 2.3  Elke aanbieding van Frijlink Reclame is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. Voorzover deze door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie onjuist en/of onvolledig mochten zijn, dan is de Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk;
 • 2.4  Een overeenkomst (en eventuele wijzigingen daarvan) komt eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding door Frijlink Reclame dan wel door een begin van uitvoering door Frijlink Reclame.


Artikel 3. Prijzen 

 • 3.1  De prijzen genoemd in de offerte en orderbevestiging zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 • 3.2  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst komen voor rekening van Frijlink Reclame. Een prijsverhoging 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mag aan de Opdrachtgever worden doorbelast zonder dat dit voor de Opdrachtgever recht geeft tot ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 4. Informatie 

 • 4.1  Opdrachtgever dient zichzelf volledig, met eigen kennis van zaken en onder eigen verantwoordelijkheid, te vergewissen welke diensten van Frijlink Reclame worden afgenomen. Opdrachtgever erkent daarbij ook complete informatie van Frijlink Reclame te hebben verkregen over de werking, de (technische)mogelijkheden en de prijzen behorende bij de dienstverlening van Frijlink Reclame.
 • 4.2  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Frijlink Reclame verstrekte informatie en/of verstrekte gegevens.


Artikel 5. Betaling 

 • 5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling aan Frijlink Reclame binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 
 • 5.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om een betalingsverplichting tegenover Frijlink Reclame op te schorten. Noch is korting c.q. verrekening toegestaan.
 • 5.3  Alvorens te leveren is Frijlink Reclame gerechtigd om van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Bovendien in geval Frijlink Reclame vreest dat Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, is Frijlink Reclame ook gerechtigd om voldoende zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.
 • 5.4  Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. De Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalings- datum bedoeld in artikel 5.1 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente is verschuldigd.
 • 5.5  Indien Frijlink Reclame de uitvoering van de overeenkomst in gedeelte uitvoert, is deze gerechtigd om bij elke deellevering betaling te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de Opdrachtgever een deelfactuur.
 • 5.6  Iedere betaling door de Opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede tot voldoening van de door Frijlink Reclame gemaakte kosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op openstaande vordering.
 • 5.7  Voor rekening van Opdrachtgever komen alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van de vordering(en) op de Opdrachtgever, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waar- onder ook medebegrepen het honorarium van een advocaat. Indien de Opdrachtgever als consument handelt gelden de bepalingen van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 • 5.8  Frijlink Reclame heeft door het enkel plaatsvinden van een van onderstaande omstandig- heden het recht te zijner keuze de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, hetzij alle openstaande vorderingen terstond opeisbaar te laten zijn, zonder nadere ingebrekestelling:

  a. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, dan wel er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;

  b. Indien de Opdrachtgever komt te overlijden;

  c. Indien de Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;

  d. Indien de Opdrachtgever nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

  e. Indien de Opdrachtgever weigert althans nalaat zekerheid te verstrekken zoals hiervoor in lid 3 bedoeld. 


Artikel 6. Annulering 

 • 6.1  Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever geschiedt terwijl de Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld dat de oplevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden.
 • 6.2  De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Frijlink Reclame kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.


Artikel 7. Dienstverlening 

 • 7.1  Frijlink Reclame zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeengekomen dienstverlening met zorg uit te voeren. Dit met in achtneming van de met in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen.
 • 7.2  Indien is overeengekomen om de dienstverlening in fasen te laten plaatsvinden, dan is Frijlink Reclame gerechtigd om de start van de diensten die tot de volgende fase leiden uit te stellen totdat schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever is verkregen voor de voor- gaande fase.
 • 7.3  Frijlink Reclame is niet verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Dit tenzij de wijzigingen en/of aanvullingen van de dienstverlening worden vergoed.
 • 7.4  Frijlink Reclame is gerechtigd om de overeengekomen werkzaamheden (deels) door derden te laten verrichten. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW zijn niet van toepassing.


Artikel 8. Wijziging en meerwerk 

 • 8.1  Indien Opdrachtgever de overeengekomen dienstverlening van Frijlink Reclame wenst te wijzigen en/of aan te vullen, dan dienen de daarmee of daardoor gepaard gaande werkzaamheden conform de gebruikelijke tarieven van Frijlink Reclame door Opdrachtgever te worden vergoed.
 • 8.2  Mocht tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijken dat het noodzakelijk is om de overeengekomen werkzaamheden aan te passen en/of aan te vullen, dan treden partijen daartoe in onderling overleg teneinde de financiële gevolgen daarvan vast te leggen.


Artikel 9. Termijnen 

 • 9.1  Een opgegeven levertijd is een vermoedelijke levertijd. Levertijden zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Frijlink Reclame bij aangetekende brief een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze termijn dient in elk geval te worden gesteld op 3 weken.
 • 9.2  Indien de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst informatie en/of gegevens dient te verstrekken, begint de levertijd te lopen op het moment dat Frijlink Reclame deze informatie en/of gegevens heeft ontvangen en gecontroleerd.
 • 9.3  Frijlink Reclame is bij overschrijding van de levertijd niet gehouden tot het voldoen van een schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de Opdrachtgever.
 • 9.4  Daar waar met Frijlink Reclame een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, dient deze één maand voor de einddatum door de Opdrachtgever schriftelijk te worden opgezegd, bij gebreke waarvan de looptijd van de overeenkomst steeds automatisch met één jaar wordt verlengd. In geval van opzegging zal Frijlink Reclame schriftelijk de einddatum aan de Opdrachtgever bevestigen.


Artikel 10. Website 

 • 10.1  Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van een website. Specificatie van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de look and feel, het aantal webpagina’s, de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid, (toegangs of identificatie)codes en/of ander materiaal. Deze specificaties dienen duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website (en behorende webpagina’s) dient te hebben. Daaronder medebegrepen het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten.
 • 10.2  De Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor de aanlevering van informatie en/of gegevens die nodig zijn voor de ontwikkeling van een website (en daarbij behorende webpagina’s). De informatie en/of gegevens dienen te worden aangeleverd op een door Frijlink Reclame aangegeven wijze en/of vorm (zoals: doc, docx, pdf, psd, jpeg, png, tiff etc). 
 • 10.3  Frijlink Reclame bepaalt in overleg met de Opdrachtgever de uiterlijke kenmerken van een
  website, zoals layout, logo, de grootte van afbeeldingen, lettertype etc. De auteursrechten van teksten, logo’s en beeldmateriaal die door Frijlink Reclame zijn bedacht en/of vervaardigd komen aan Frijlink Reclame toe, tenzij nadrukkelijk anders met de Opdrachtgever is overeengekomen.
 • 10.4  De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en aansprakelijk, voor de inhoud van de website. Frijlink Reclame is gerechtigd om de inhoud van een website (of een deel daarvan) te weigeren indien deze naar het oordeel van Frijlink Reclame illegaal is, van pornografische aard is, discriminerend is, haatdragend is of afbreuk doet aan de normen en waarden zoals die in Nederland algemeen geldend zijn.
 • 10.5  Indien overeengekomen is dat Frijlink Reclame ten behoeve van een website voor een ontwerp van layout of anderszins grafische vormgeving zorgdraagt, dient de Opdrachtgever binnen 7 dagen na aanlevering van het concept tot schriftelijke goedkeuring daarvan zijn overgegaan door daartoe aan Frijlink Reclame een mail toe te zenden. Zolang de Opdrachtgever niet tot goedkeuring is overgegaan is Frijlink Reclame gerechtigd tot opschorting van de verdere uitvoering van de dienstverlening over te gaan. Een eenmaal door de Opdrachtgever goedgekeurde layout of grafische vormgeving is alleen dan te wijzigen en/of aan te
  vullen, indien de Opdrachtgever de met de wijziging of aanvulling gepaard gaande
  werkzaamheden aan Frijlink Reclame volledig vergoedt.
 • 10.6  Indien één of meer tekstbestanden in de te ontwikkelen website vanuit de Nederlandse taal
  naar een buitenlandse taal dienen te worden vertaald, dan zal de Opdrachtgever daarvoor
  op eigen kosten zorgdragen. Dit tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 10.7  Zodra de website voor oplevering gereed is zal Frijlink Reclame daartoe aan de Opdrachtgever een mail toe te zenden. Vanaf de dag van activering van de website wordt deze als volledig opgeleverd beschouwd. Eventuele opmerkingen of klachten over de opgeleverde website dienen binnen 15 dagen na oplevering aan Frijlink Reclame schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 • 10.8  Voor onderhoud en/of beheer van de geleverde website dient een aparte schriftelijke overeenkomst met RenewMyID te worden aangegaan. De inhoud en omvang van die dienstverlening beperkt zich in beginsel tot het zich naar beste kunnen inspannen om fouten in de weergave van de website en in de technische werking daarvan binnen redelijke termijn te herstellen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 11. Hosting 

 • 11.1  Indien hostingdiensten door Frijlink Reclame aan de Opdrachtgever zullen worden geleverd worden die gespecificeerd in de overeenkomst opgenomen. Bij de terbeschikkingstelling van schijfruimte en bandbreedte hanteert Frijlink Reclame een Fair Use Policy (FUP). De FUP strekt ertoe dat er geen vaste datalimiet is gesteld op de hoeveelheid dataverkeer en/of schijfruimte die de Opdrachtgever mag genereren. Indien de Opdrachtgever regelmatig significant meer dataverkeer en/of schijfruimte gebruikt dan het gemiddelde voor het abonnement zoals in de overeenkomst gespecificeerd, dan heeft Frijlink Reclame het recht om een extra vergoeding bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 11.2  Indien de overeenkomst ook de verschaffing van toegang tot internet omvat, zal Frijlink Reclame zich naar beste kunnen ervoor inspannen om verbindingen via het systeem van Frijlink Reclame met het internet tot stand te brengen, inclusief het ter beschikking stellen van de hostingsdiensten van Frijlink Reclame. Voor de infrastructuur van de Opdrachtgever of die van derden is Frijlink Reclame niet verantwoordelijk.
 • 11.3  Uitsluitend en alleen dit schriftelijk is overeengekomen omvat de hostingsdiensten van Frijlink Reclame het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up-, uitwijk- en recovery- diensten.


Artikel 12. Vertrouwelijkheid en beveiliging 

 • 12.1  Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijze behoort te weten dat deze vertrouwelijk van aard zijn, geheim blijven. Vertrouwelijke gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 • 12.2  In geval bij werkzaamheden van Frijlink Reclame persoonsgegevens worden verwerkt, dan draagt de Opdrachtgever ervoor zorg dat Frijlink Reclame aan de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens kan voldoen. In elk geval ligt de verantwoordelijkheid voor de verplichtingen voortvloeiende uit wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens bij de Opdrachtgever. De Opdracht- gever vrijwaart Frijlink Reclame voor elke (rechts)vordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de (persoons)gegevens.
 • 12.3  Indien Frijlink Reclame op grond van de overeenkomst dient te voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, dan zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties zoals vastgelegd in de overeenkomst. Mocht in de overeenkomst geen beschrijving van een beveiliging zijn opgenomen, dan zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. Frijlink Reclame staat er echter nimmer voor in dat de informatiebeveiliging doeltreffend is.


Artikel 13. Klachten 

 • 13.1  Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 1 week na ontdekking door de Opdrachtgever bij Frijlink Reclame schriftelijk te worden gemeld. Indien de klacht betrekking heeft op een storing dan dient de Opdrachtgever die zo spoedig mogelijk aan Frijlink Reclame te melden op de door Frijlink Reclame aan te geven wijze. Frijlink Reclame zal zich dan inspannen de storing op te lossen conform partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar de storing, zal de Opdrachtgever alle nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Frijlink Reclame is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door de Opdrachtgever of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.
 • 13.2  Klachten ter zake van facturen dienen binnen 1 week na factuurdatum schriftelijk bij Frijlink Reclame te zijn ingediend.
 • 13.3  Na het verstrijken van de in artikel 13.1 en 13.2 gestelde termijnen wordt de Opdracht- gever geacht het geleverde resp. de factuur te hebben goedgekeurd. Reclames
  worden alsdan door Frijlink Reclame niet meer in behandeling genomen.


Artikel 14. Aansprakelijkheid 

 • 14.1  Op Frijlink Reclame rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Frijlink Reclame kan, gezien de specifieke eigenschappen van het internet, de toegang tot een website zonder onderbreking door gebruikers van het internet noch de snelheid van die toegang garanderen. Onderbreking en/of storing van de telecommunicatieverbindingen dan wel storing van internet of computernetwerk valt niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Frijlink Reclame nu deze niet onder de controle van Frijlink Reclame valt.
 • 14.2  De Opdrachtgever is zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat Frijlink Reclame de lokalisering, de Frijlink Reclame, de conversiegraad, het aantal bezoekers van een website of de positionering van de website binnen zoekmachines niet kan garanderen. Ook is de Opdrachtgever zich er bewust van, en aanvaardt dat ook, dat Frijlink Reclame niet kan instaan voor de integratie van nieuwe modules en de daaruit voortvloeiende werking van de website. Frijlink Reclame is daarvoor niet aansprakelijk.
 • 14.3  De aansprakelijkheid van Frijlink Reclame voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de dienstverlening, of uit enige andere hoofde, is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Bij een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. Voor mondelinge adviezen is Frijlink Reclame nimmer aansprakelijk. 
 • 14.4 De aansprakelijkheid van Frijlink Reclame voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Opdrachtgever, schade als gevolg van door de Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of programmatuur is uitgesloten. Dit tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook is de aansprakelijkheid van Frijlink Reclame uitgesloten voor verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 


Artikel 15. Overmacht 

 • 15.1  Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Frijlink Reclame geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Frijlink Reclame niet in staat is de verplichting na te komen. In elk geval wordt mede onder overmacht verstaan: overmacht van toeleveranciers van Frijlink Reclame, het niet nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven, gebrekkige apparatuur en/of programmatuur, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting, staking in het bedrijf van Frijlink Reclame, onbeschikbaarheid van één of meer personeels- leden, oorlog of algemene vervoersproblemen.
 • 15.2  Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van Frijlink Reclame van tijdelijke
  aard is, heeft hij het recht zijn prestatie op te schorten totdat de overmachtsituatie is opgeheven. De Opdrachtgever is dan niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden.
 • 15.3  Indien sprake is van overmacht die naar het oordeel van Frijlink Reclame van blijvende
  aard is, althans langer dan 3 maanden zal gaan duren, zal Frijlink Reclame de Opdracht-
  gever hiervan schriftelijk in kennis stellen en zijn beide partijen gerechtigd de overeen- komst te ontbinden, zonder dat hier een schadevergoeding tegenover staat. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst reeds is gepresteerd zal in dat geval naar verhouding worden afgerekend.


Artikel 16. Opschorting en retentierecht 

 • 16.1  Frijlink Reclame is gerechtigd tot opschorting van haar dienstverlening over te gaan zodra de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Ook het niet nakomen van het bepaalde in artikel 5.3 geeft aan Frijlink Reclame het recht tot opschorting.
 • 16.2  In geval van opschorting door Frijlink Reclame is Frijlink Reclame gerechtigd om het gebruik van de website (daaronder medebegrepen toegangs- en identificatiecodes en/of wacht- woorden) op te schorten en deze te wijzigen.
 • 16.3  Frijlink Reclame is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het recht van opschorting.


Artikel 17. Rechten van Intellectuele eigendom 

 • 17.1  Alle rechten van intellectuele eigendom die bij de uitvoering van de dienstverlening door Frijlink Reclame zijn ontwikkeld of terbeschikking zijn gesteld, zoals (grafische)ontwerpen, documentatie, programmatuur of andere materialen berusten bij Frijlink Reclame of diens licentiegever(s). De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het gebruiksrecht en de bevoegd- heden die bij de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
 • 17.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website, programma- tuur, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen. Frijlink Reclame is gerechtigd om ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten technische voorzieningen aan te brengen, welke voorzieningen niet door de Opdrachtgever mogen worden verwijderd of omzeild. 
 • 17.3  De Opdrachtgever garandeert dat aan Frijlink Reclame verstrekte informatie en/of gegevens geen inbreuk maken op recht van intellectuele eigendom van derden. Daaronder wordt medebegrepen aan Frijlink Reclame verstrekte tekst, geluid, beeldmateriaal, logo’s, hyperlinks etc. Indien de inhoud van de website(s) inbreuk maakt op de intellectuele eigendoms- rechten van derden (waaronder medebegrepen het aanbieden van namaakproducten), dan geschiedt dat onder de volledig eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 • 17.4  De Opdrachtgever vrijwaart Frijlink Reclame tegen elke (rechts)vordering van derden die is gebaseerd op het standpunt dat website(s), databestanden, programmatuur of andere materialen (waaronder ook medebegrepen via de website aangeboden producten) inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde.


Artikel 18. Overige bepalingen 

 • 18.1  Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • 18.2  Indien de dienstverlening door twee of meer Opdrachtgevers met Frijlink Reclame wordt aangegaan, dan zijn zij beide tegenover Frijlink Reclame hoofdelijk verbonden en aansprakelijk voor de volledige nakoming van de gesloten overeenkomst.
 • 18.3  Indien de Opdrachtgever niet woonachtig is en/of gevestigd is in Nederland en/of de door Frijlink Reclame te verrichte overeenkomst niet in Nederland plaatsvindt, zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 • 18.4  In geval tussen Frijlink Reclame en de Opdrachtgever een geschil over de overeenkomst, waaronder ook begrepen de uitvoering daarvan, dan zullen partijen zoveel mogelijk via minnelijke weg hun geschil proberen op te lossen. Mocht via minnelijk overleg geen oplossing worden bereikt, dan dienen alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één partij als zodanig worden beschouwd en die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de tot stand gekomen overeenkomst(en) of een uitvloeisel daarvan, bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch aanhangig worden gemaakt. Dit tenzij dwingend een ander bevoegde rechter door de Wet is voorgeschreven.
 • 18.5  De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan;